Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 3Dpenstore.nl zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van 3Dpenstore.nl.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 3Dpenstore.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door 3Dpenstore.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van 3Dpenstore.nl zijn vrijblijvend en 3Dpenstore.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 3Dpenstore.nl. 3Dpenstore.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 3Dpenstore.nl dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden via iDEAL, MisterCash, Creditcard of Maestro. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- en bankrekening van 3Dpenstore.nl.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is 3Dpenstore.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 De door 3Dpenstore.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en afhankelijk van de vervoerder. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Op alle producten van 3Dpenstore.nl geldt de wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen. U kunt alleen complete producten retourneren die op 3Dpenstore.nl gekocht zijn. Hierbij moet u zelf de kosten voor het retourneren betalen.

Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

5.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door 3Dpenstore.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

5.2 3Dpenstore.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u 3Dpenstore.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of email en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft 3Dpenstore.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als consument het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan bedrijfsnaam te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

6.4 Bij alle bestellingen kunnen geringe afwijkingen van het origineel en op de website getoonde producten niet gereclameerd worden. Dit geldt in het bijzonder voor: Geringe kleurafwijkingen aan producten, Geringe afwijkingen aan producten.

6.5 3Dpenstore.nl is niet verantwoordelijk voor kopieën of vergelijkbare ontwerpen die in de omloop zijn. 3Dpenstore.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele copyrights op deze templates en eind ontwerpen.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 3Dpenstore.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door u dit schriftelijk mee te delen en dit zonder dat 3Dpenstore.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 3Dpenstore.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen

8.1 Indien u aan 3Dpenstore.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is 3Dpenstore.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan 3Dpenstore.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

8.2 Wanneer door 3Dpenstore.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat 3Dpenstore.nl deze voorwaarden soepel toepast.

8.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met 3Dpenstore.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 3Dpenstore.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

8.4 3Dpenstore.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.